El conflicte està servit: mossos al C i locals al D PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 18 juliol de 2004
Redacció Web policial (Barcelona).- Vam començar amb un curs bàsic, el NIP, el 112 i bones paraules. Però ja han sorgit les primeres divergències. Com es pot en un mateix col.lectiu professional classificar al seus integrants en dos grups diferents ? Quin model de servei de policia és aquest ?

La reclassificació feta per als mossos en el sentit d'establir-la a efectes econòmics exclusivament i no fixant la necessitat d'estudis mitjans en l'accés al cos demostra l'interés exclusiu de la conselleria en reclutar mossos a qualsevol preu, i eliminant qualsevol obstacle que reduexi la cantera d'aspirants. Quan a la resta de l'estat qualsevol policia és del C i necessita aquests estudis mitjans.

El més greu però és la falta de respecte cap a una part de la policia de catalunya, les policies locals, que des de fa més de 125 anys presten servei a la ciutadania.


El govern de CiU, abans de deixar la Generalitat va donar símptomes evidents d’intentar-ho gairebé tot per tal de quedar-se en el poder. Amb els mossos d’esquadra no va fer una excepció i quan el personal va començar una mobilització per tal de reivindicar, entre d’altres qüestions, la merescuda recuperació del poder adquisitiu que havien perdut els darrers anys, a la consellera no se li va ocórrer altra cosa que aprovar un incerta “reclassificació de grups” del D al C per a mossos i caporals. El problema, com alguns be sabíem, és que això no es podia fer sense modificar la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat i que, a més, requeria adoptar unes decisions que el Govern quasi interí de CiU no podia prendre.

La reclassificació només es podia fer, canviant la legislació i per dos vies:

La primera és la modificació dels requisits d’accés a la categoria de mosso i on diu “ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, equivalent o superior” ha de dir “batxillerat, equivalent o superior”. ¿Problema? El que sempre ha existit per poder fer això. Si apugen els requisits disminueix el número d’aspirants. Impossible. Innegociable.

Segona probabilitat. Convalidar el curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya com a mòdul professional d’ensenyament superior no obligatori – antiga FP2 -. ¿Problema? La convalidació de titulacions no és competència autonòmica sinó estatal, i l’estat, fins ara no ha donat facilitats per fer realitat aquesta professionalització dels cossos policials.

CiU va perdre les eleccions, el tripartit es va fer càrrec del Govern i, entre d’altres nyaps, del nyap de la negociació que s’havia fet amb els sindicats de mossos – l’únic possible en aquell moment, i encomiable pels delegats que ho van aconseguir – i que ja s’estava aplicant parcialment.

Ara, hem sabut que el tripartit ha assumit l’acord amb els sindicats de mossos de l’anterior Govern i ha anunciat l’aprovació, mitjançant un afegit a la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat, de la reclassificació dels grups del D al C per a les categories de mosso i caporal “a sols efectes administratius econòmics”.

Una obra d’enginyeria administrativa digna d’aplaudiment si no fos per les enormes llacunes que deixa i els greuges comparatius que genera amb les policies locals.

Mateix curs, mateixes condicions d’accés, tot dos cossos de Policia de Catalunya, però uns C i uns altres D. S’ho han rumiat bé?

La consellera d’Interior no ha valorat prou el dany que està fent a les policies locals ni les conseqüències que tindrà i que ja té la pretesa “autonomia local”. Si qui té la potestat d’homologar condicions professionals no ho fa, ha d’assumir la desestabilització dels 200 cossos de policia local de Catalunya que, conforme es vagin assabentant de l’acord, vulguin el mateix tractament legal per part dels seus respectius ajuntaments.

La màquina, honorable consellera i alcaldes, està en marxa. Els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona – en plena campanya de lluita – ja ho han posat a la seva plataforma revindicativa. Quins seran els següent?


Acord de la Conselleria amb els sindicats de mossos

ESMENA NÚM. 44 D’addició

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya; G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Alternativa

«Secció quarta bis. Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra

Article 36 bis. Addició d’una nova Disposició addicional
a la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

S’afegeix una nova disposició addicional sisena a la

Llei 10/1994, amb el següent redactat:

Els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de les
categories de mosso i caporal de l’escala bàsica es
classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic,
en el grup C, d’acord amb el que estableix l’article
19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.

L’aplicació d’aquesta mesura comportarà que la diferència
retributiva del sou base resultant de la classificació
al grup C serà deduïda del complement específic
de la corresponent relació de llocs de treball.

Els triennis que s’hagin perfeccionat en l’escala bàsica
amb anterioritat a l’aplicació de l’esmentat canvi de
classificació s’han de valorar d’acord amb el grup de
classificació al que pertanyia el funcionari en el moment
del seu perfeccionament, d’entre els previstos a
l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.

Les persones aspirants a la categoria de mosso, durant
la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de
Catalunya, percebran les retribucions bàsiques corresponents
al grup D.»


Les primeres conseqüències ...

15 de juliol de 2004. Diari de Tarragona.

Los agentes de la Guàrdia Urbana piden cobrar 1.600 euros más al año

Hoy decidirán en asamblea si levantan el campamento y negocian con el Ayuntamiento

Equipararse a las condiciones económicas de los Mossos d'Esquadra. Éste es uno de los cuatro puntos claves que mantiene vivo el enfrentamiento entre la corporación municipal del Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana. Esta recalificación de categorías se reduce a pasar del grupo D al C que, traducido en dinero, significa llegar a percibir 1.600 euros más anuales, unos 115 cada mes. Paralelamente, la asamblea de la Guàrdia Urbana decidirá hoy si desmontan el campamento instalado en el cuartel y, en consecuencia, si reemprenden las negociaciones para desbloquear el convenio.

Uno de los cuatro puntos calientes que provocaron la ruptura de la negociación del convenio entre la Guàrdia Urbana y el Ayuntamiento es la recalificación de los agentes de la escala básica de la Guàrdia Urbana. Según ha podido saber el Diari, los sindicatos incluyen en la plataforma de negociación un punto que, en la práctica, significa un cambio en la categoría salarial. Es decir, que los agentes de la Policía Local pasen del grupo D al C de forma automática para la escala básica. Este cambio, traducido en cifras, significa recibir una retribución anual extra de cerca de 1.600 euros.

La petición por parte de la Guàrdia Urbana se produce en un momento en que los Mossos d'Esquadra están a punto de conseguir este mismo cambio de escala. Para los Mossos d'Esquadra se trata de una vieja reivindicación que se inició en un intento de equipararse a los Bombers de la Generalitat, que desde hace tiempo tienen el nivel C -que, anteriormente, consiguieron los guardias civiles-. La consellera Montserrat Tura se comprometió a hacer efectiva esta recalificación de categorías y los Mossos esperan que se realice próximamente. En el caso de los Mossos, el paso de nivel D a C acarreará un incremento del sueldo base, que no se traducirá en recibir más dinero a final de mes, porque se les recortarán los complementos que en este momento percibe este cuerpo. Sin embargo, a efectos de trienios y jubilación, la retribución económica será más alta. El sueldo base de un agente de los Mossos d'Esquadra -correspondiente al nivel D- es de 542 euros, el mismo que el de un agente de la Guàrdia Urbana.

Mientras, hoy -tras la asamblea que celebrarán los agentes- se conocerá si la Guàrdia Urbana decide levantar el campamento instalado en el cuartel y, por lo tanto, vuelven a sentarse en la mesa negociadora este mismo viernes. Así lo confirmó ayer el representante sindical, Félix Soto, quien aseguró que «la reunión servirá para hablar cara a cara y no por teléfono».

Por su parte, el concejal del Àrea de Personal, Carles Sala, criticó ayer «la poca flexibilidad del cuerpo policial en las negociaciones, a pesar de haber mantenido contactos más que suficientes para desbloquear el conflicto». Por otro lado,el vicesecretario y el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento empezaron ayer a citar a agentes de la Guàrdia Urbana para recabar información. Uno de los dos primeros en declarar fue el intendente mayor, José María de Goya. Hoy, pasarán por el consistorio otros cuatro agentes.

Uno de los puntos calientes del conflicto

Requalificació dels Efectius de l'Escala Bàsica de la Guàrdia Urbana:

A partir de l'aprovació d'aquest acord, s'iniciaran les actuacions pel passi del grup D al C per a l'escala bàsica del cos de la Guàrdia Urbana. Aquest procés haurà d'estar finalitzat abans dels tres mesos següents de l'aprovació d'aquest acord.

El sistema serà idèntic al seguit pels Mossos d'Esquadra i consistirà en l'homologació de la formació impartida en el Curs Bàsic, o Curs de Capacitació per a Policies Locals, per a l'Escola de Policia de Catalunya, a efectes d'accés al grup C del cos de la Guàrdia Urbana, a titulació del Grup C. Dita homologació, una vegada certificada afectarà de manera automàtica els efectius del cos de la Guàrdia Urbana de l'escala bàsica.

Aquest procediment serà específic per aquest cos ja que no requereix els procediments de promoció interna establerts amb caràcter general.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page