La nova llei d'espectacles sanciona raves, regula afters i reconeix drets als veïns PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 03 abril de 2007
Redacció │ Barcelona

ImageEl conseller d’Interior, Joan Saura, i la directora general del Joc i d'Espectacles, Mercè Claramunt, han presentat aquest dilluns l’avantprojecte de la Llei d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. Entre d'altres novetats es preveu que les competències de control, inspecció i sanció seran dels municipis que les vulguin exercir.

La nova Llei s’inspira en els principis de convivència, entre els qui es volen divertir, els que volen descansar i els que s’hi dediquen professionalment al sector dels espectacles, de seguretat, tant de persones com dels establiments i de les activitats recreatives, i de qualitat i sostenibilitat de les activitats i dels locals.

Segons el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, els tres aspectes més importants de la nova llei són "el reconeixement dels drets i les obligacions dels usuaris, veïns, artistes i organitzadors, que, entre d'altres coses, donarà als veïns el dret a participar i ser escoltats; l'accent municipalista que es dóna a la nova normativa, ja que els ajuntaments participaran en el procés de control, sanció... i el fet de tenir molt en compte els processos de participació".

La necessitat d’elaborar una nova normativa d’espectacles ve donada per la profunda transformació que ha experimentat la pràctica social de l’oci i dels espectacles des que es va promulgar, ja més de 16 anys, l’actual llei en vigor. Pel conseller,"les raves i els afters per si mateixos són un exemple de la necessitat de modificar aquesta llei".

Entre d’altres coses, en gairebé dues dècades ha augmentat la importància i la generalització de l’oci, de les activitats artístiques i de la cultura; hi ha hagut una diversificació de les seves manifestacions; han aparegut pràctiques alternatives; ha crescut la necessitat de combatre l’excés de soroll; s’ha afegit el risc que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones; i s’han evidenciat cada vegada més freqüents els conflictes entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar.

Saura ha assenyalat la importància de l'existència de l'equilibri entre convivència i diversió. El conseller ha assenyalat que la nova llei contemplarà "un equilibri entre el dret a divertir-se i el dret a descansar. Compatibilitzar aquests dos drets és l'objectiu", ha explicat.

La nova llei defuig d’una perspectiva exclusivament policial, però vetlla per les condicions adequades de seguretat i comoditat dels establiments, combat la presència i el consum de drogues i promou mesures per evitar riscos i accidents de trànsit.

L’avantprojecte de llei remet a posteriors reglaments que legislaran sobre els horaris d’aplicació general, la venda d’abonaments i entrades, publicitat, prevenció de riscos i d’assegurances, sistemes de control d’accés i d’aforaments o de serveis de vigilància.

Igualment, la llei remet a ulteriors reglament i a les ordenances municipals i al planejament urbanístic de la determinació dels requisits i condicions que hauran de complir els establiments i espectacles, como ara prohibicions, limitacions o restriccions en la seva ubicació, requisits constructius (seguretat, aïllament acústic, accessibilitat), exigència de serveis de seguretat, d’emergències, sanitaris o la mobilitat sostenible i segura.

Protecció d’usuaris, veïns i menors

Igualment, la nova normativa regula els drets i deures tant dels espectadors i usuaris com dels organitzadors, però també dels artistes intèrprets i resta de personal, així com de les persones que resideixen a la seva proximitat, que a vegades n’han de patir les conseqüències.

En aquest sentit, la nova llei fa especial incidència en les cauteles per a la protecció dels menors i en la proscripció radical de qualsevol discriminació que pugui limitar l’efectivitat del dret d’accés de qualsevol persona. També prohibeix l’exhibició de qualsevol tipus de símbols i objectes que incitin a la violència, el sexisme, el racisme o la xenofòbia.

Així mateix, aquesta Llei també és especialment sensible envers la necessitat d’oferir a les persones que resideixen a la proximitat d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives garanties i procediments adequats per fer valer els seus drets i interessos en relació amb els mateixos. Totes les persones que resideixin en les proximitats seran considerades part interessada en els procediments i tindran el dret a ser escoltades en els processos d’atorgament de llicències. A més, davant l’existència de molèsties rellevants provocades per establiments regulats per aquesta Llei tindran dret a que l’administració practiqui proves amb els mitjans tècnics adequats i a que les autoritats actuïn per tal d’impedir-les.

La Llei també regula que la publicitat dels establiments i espectacles públics s’ajusti als principis de veracitat i suficiència i prohibeix la revenda d’entrades.

Competències municipals

Sobre l’organització administrativa, l’avantprojecte preveu descentralitzar envers els ajuntaments, als quals atribueix àmplies potestats normatives, com ara les competències de control, incloses les d’inspecció i sanció. Tanmateix, la llei preveu que aquesta major atribució de responsabilitats municipals sigui molt flexible, deixant en gran part a les mans de cada ajuntament la decisió d’assumir-les efectivament o no, cas en el qual seran exercides per la Generalitat.

Una altra de les aportacions noves d’aquesta llei és la creació de la Comissió sobre Espectacles Públics i Activitats Recreatives, amb finalitats de coordinació entre la Generalitat i altres administracions i la regulació bàsica del Consell Assessor d’espectacles públics i activitats recreatives, un òrgan consultiu i de participació ciutadana que naixerà amb voluntat d’integrar representants de tots els sectors socials involucrats.

Pel que fa a les competències, la nova llei preveu la descentralització caps als ajuntaments. Així, segons ha explicat la directora general del joc i d'espectacles, Mercè Claramunt, "els ajuntaments poden exercir pràcticament totes les competències executives: regulació i planificació, llicències, control, inspecció i sancions".

‘After hours’

En l’apartat de les autoritzacions i llicències, la nova llei preveu els establiments de règim especial pel seu horari o d’altres condicions singulars, el funcionament dels quals requerirà autorització de la Generalitat prèvia conformitat de l’ajuntament afectat i una regulació específica per un reglament posterior. En aquesta reglamentació s’inclouran els anomenats ‘after hours’, que ara funcionen de forma al·legal perquè no existeix una normativa específica i que a partir d’ara seran regulats i condicionats.

Inspeccions i sancions

"La nova llei crea per primera vegada un Registre d'Infraccions i Sancions amb la finalitat de controlar els reincidents i estableix també el règim d'inspeccions i sancions, que poden anar des d'una multa fins al tancament del local, segons la gravetat de la infracció", ha afirmat Claramunt.

Entre d’altres, es considera falta molt greu dels organitzadors tolerar el consum o tràfic de drogues o la manca de diligència a l’hora d’impedir-ho, i falta greu permetre l’accés de persones que exhibeixin robes, símbols, o objectes que incitin a la violència, al racisme o a la xenofòbia.

Les multes s’endureixen i podran oscil·lar entre els 300 euros per faltes lleus fins als 300.000 per les molt greus, que podem comportar també el tancament del local, la inhabilitació del seu titular o fins i tot el comís o destrucció dels béns relacionats amb l’activitat.

Segons ha explicat el conseller "entre les novetats en aquest apartat figura "la possibilitat immediata de la intervenció o comís dels instruments i aparells utilitzats per celebrar espectacles públics o activitats recreatives per combatre l'organització il·legal" dels mateixos en espais oberts o ocupats il·legítimament, les anomenades popularment festes “rave”.

Abans d’autoritzar un espectacle o festa pública els organitzadors d’activitats públiques s’hauran de comprometre a conservar els espais urbans, rurals o agraris afectats i a respondre dels danys i perjudicis ocasionats.

Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre Policia de l’espectacle, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics Avantprojecte Llei Espectacles Públics i Activitats Recreatives de l’any 2007
Estableix la funció reguladora, inspectora i de control respecte als espectacles públics i activitats recreatives així com garanteix la seguretat del públic, evitant molèsties a tercers, protegint als menors utilitzant les forces de policia per preservar l'ordre públic. Elimina el concepte de policia de l’espectacle.

Posa molt èmfasi en la seguretat, convivència i qualitat.

No es parla de qualitat dels establiments, espectacles i activitats recreatives. Es parla de la qualitat dels establiments, espectacles i activitats recreatives.
Estableix el desenvolupament de la llei mitjançant decrets. És menys reglamentista.
No existeixen els establiments de règim especial. Es regularan els establiments de règim especial. Per reglament s’establiran els requisits i es condicionarà el número.
No fa menció dels drets i obligacions dels titulars i organitzadors de l'activitat, dels artistes, intèrprets i personal i veïns afectats. Estableix un títol sobre els drets i obligacions dels espectadors i usuaris, titulars i organitzadors, dels artistes i intèrprets i de la resta del personal dels establiments i dels veïns.
No existeix la possibilitat de participació ciutadana en la tramitació i resolució de les llicències i autoritzacions d'espectacles i activitats recreatives. Preveu la participació ciutadana en aquells aspectes que els hi afecta: Es preveu la possibilitat que els ciutadans tinguin informació respecte a les llicències i autoritzacions regulades per la llei.
Es crea la Comissió d'espectacles i activitats recreatives, òrgan de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments.
Preveu la concessió d'autoritzacions d’obertura provisionals per 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més. Parla de llicències i autoritzacions provisionals de màxim 6 mesos.
No estableix cap règim de silenci pel que fa a les llicències. Estableix el silenci positiu en dos mesos en el canvi de titularitat de la llicència.
Estableix el control posterior a la concessió de la llicència o autorització. Estableix el control previ i posterior a la concessió de la llicència o autorització.
Preveu la caducitat de les autoritzacions o llicències en el cas de què, una vegada atorgada, el titular no hagi iniciat l'activitat durant un any des de la seva concessió o en el cas de dos anys ininterromputs sense cap activitat.
No es preveu la participació d'entitats col·laboradores de l'administració. Es preveu la participació d'entitats col·laboradores de l'administració.
Preveu la Delegació de competències sancionadores als ajuntaments. Preveu la assumpció de les competències inspectores i sancionadores per part dels ajuntaments i la delegació de les sancionadores en casos concrets.


S’estableixen mesures de prohibició, suspensió d’espectacles i clausura dels locals i el decomís de material per part dels delegats territorials i els alcaldes.


Poden adoptar mesures cautelars el òrgans competents per sancionar. Per altre part s’inclou la possibilitat de que ho facin directament els mossos d'esquadra.
Estableix períodes de prescripció per a les infraccions, però no per a les sancions ni la caducitat de l’expedient. Parla de prescripció de les infraccions, de les sancions i de caducitat dels expedients.
Es crea un Registre d'infraccions i sancions.
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow La nova llei d'espectacles sanciona raves, regula afters i reconeix drets als veïns
Go to top of page