El Consell Executiu aprova l'oferta de 112 places per agents de les FCSE PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 25 agost de 2004
El Consell Executiu aprova l'oferta de 112 places per agents de les FCSE

El Govern ha acordat aprovar l'oferta d'ocupació pública de places del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2004.

El passat mes de maig el Parlament de Catalunya va aprovar una modificació de la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, per la qual es fixava l’accés d’agents d’altres cossos policials al Cos dels Mossos d’Esquadra.

Així doncs, amb aquest acord, s’aprova l’oferta d’ocupació pública de 112 places al cos de Mossos d’Esquadra, destinades per als diferents membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

En la mateixa oferta d’ocupació pública, també es convocaran 5 places de la categoria d’intendent, i 22 places de la categoria d’inspector del cos de Mossos d’Esquadra de la Policia de la Generalitat de Catalunya (5 de les quals estaran reservades als membres i forces de seguretat de l’Estat).

El nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra és, hores d’ara de 9316, dels quals en aquests moments 1055 són funcionaris en pràctiques. Amb la convocatòria (1328 places) que el setembre començarà el curs a l’EPC i de la en aquest moments s’està fent la selecció, el cos de Mossos d'Esquadra podria comptar amb un total de 10.644 efectius a l’1 de Juliol de 2005.

El desplegament dels Mossos d'Esquadra és previst que finalitzi el 2008.

Pel que fa al calendari de desplegament durant el període 2004-2006:

- 2004: Predesplegament de 700 Mossos a Barcelona sense realitzar substitució territorial i desplegament a la comarca de l’Anoia substituint a les FCSE, l’1 de Novembre

Cal remarcar que aquest estiu ha estat el primer que els Mossos d'Esquadra han participat en el reforç policial que té lloc a Barcelona durant l'estiu, l'anomenada 'operació Turisme'. Els Mossos han detingut fins avui 302 persones en el marc d'aquesta operació.

- 2005: Substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a la ciutat de Barcelona .

- 2006: Desplegament de substitució de les FCSE al Vallés Occidental (ABPs de Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola ) i a les ABPs de Cornellà, Esplugues de Llobregat i El Prat de Llobregat de la comarca del Baix Llobregat. LLEI 1/2004, de 24 de maig, de modificació de l'article 22 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
DOGC núm. 4142, 27.05.04


El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, regula, entre altres aspectes, les funcions d'aquest cos de policia d'acord amb les competències de la Generalitat. Progressivament, l'àmbit d'actuació de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra s'ha anat ampliant a l'exercici de les funcions que compleix com a policia ordinària i integral en tot el territori de Catalunya, com a conseqüència dels acords de la Junta de Seguretat de Catalunya i de la substitució de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.

En el marc d'aquest procés de desplegament i d'assumpció gradual de les funcions de seguretat ciutadana i ordre públic que comporta el replegament de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, es planteja la conveniència que els policies d'aquests cossos puguin accedir al Cos de Mossos d'Esquadra, per un sistema específic, ateses la formació i la preparació especialitzades que tenen.

Tenint en compte el desplegament acordat per la Junta de Seguretat, Catalunya ha d'apostar per no perdre aquells agents amb anys d'experiència i per incorporar al Cos de Mossos d'Esquadra els que ho desitgin i vulguin seguir a Catalunya prestant el servei de policia, especialment els que haurien de ser desplaçats a altres territoris de l'Estat a causa del dit desplegament.

Atès que l'article 22 de la Llei 10/1994 estableix que l'accés a la categoria de mosso o mossa es fa solament pel sistema d'oposició lliure, es fa necessari modificar aquest marc legal per tal que els membres d'altres forces i cossos de seguretat puguin accedir al Cos de Mossos d'Esquadra mitjançant un sistema específic, el de concurs oposició, que permeti la realització d'unes proves selectives i d'un curs específics i la possibilitat d'establir, si escau, un període de pràctiques.

En conseqüència, es fa una nova redacció de l'article 22 de la Llei 10/1994, que estableix, a més de l'accés a la categoria de mosso o mossa amb caràcter general pel sistema d'oposició lliure, l'accés pel sistema de concurs oposició per als membres de les forces i els cossos de seguretat, atesa llur condició de policia.

Article únic

Es modifica l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'accés a la categoria de mosso o mossa es fa pel sistema d'oposició lliure, LLEVAT DELS MEMBRES D´ALTRES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEIS EN LÁMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA, que hi accedeixen pel sistema de concurs oposició.

"2. L'accés de membres DÁLTRES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT no pot superar el quinze per cent del nombre total de places de les convocatòries corresponents fins que fineixi el desplegament territorial de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

"3. L'accés pel sistema d'oposició lliure requereix, a més de la superació de les proves selectives que estableix la convocatòria, la superació d'un curs selectiu, que ha d'organitzar l'Escola de Policia de Catalunya, i d'un període de pràctiques, l'avaluació dels quals s'ha de restringir als mèrits i les capacitats professionals. Són exemptes del curs selectiu les persones aspirants que aportin un certificat d'haver superat el curs corresponent a l'Escola de Policia de Catalunya.

"4. L'accés pel sistema de concurs oposició entre membres DÁLTRES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT, requereix, a més de la superació de les proves selectives específiques que estableix la convocatòria, la superació d'un curs selectiu d'adequació al Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra que ha d'organitzar l'Escola de Policia de Catalunya.

"5. Durant el curs selectiu i, si escau, el període de pràctiques, les persones aspirants tenen la consideració de funcionaris en pràctiques. Durant aquest període, les persones aspirants han de tenir assegurats uns ingressos econòmics i la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets passius o d'assistència sanitària. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs i el període de pràctiques, d'acord amb el que estableix la convocatòria corresponent.

"6. Amb independència de la prova de reconeixement mèdic que pugui establir la convocatòria, durant el curs o el període de pràctiques, o en acabar aquest, les persones aspirants poden ésser sotmeses a les proves mèdiques que calgui per a comprovar si hi concorre alguna causa d'exclusió d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establert per a la categoria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable pot proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu, en el qual cas correspon a l'òrgan competent per a efectuar el nomenament d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

"7. No obstant el que disposa l'apartat 6, un cop superat el curs selectiu, en el cas que l'exclusió mèdica de l'aspirant sigui conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a funcionari o funcionària en pràctiques, l'òrgan responsable en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària de carrera a l'òrgan competent. En aquest cas, s'ha d'assignar al dit funcionari o funcionària un lloc de treball adequat a les seves capacitats."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat al DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 24 de maig de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(04.142.112)
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page