Cessen Amadeu Recasens com a Director de l´EPC PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 10 agost de 2004
Redacció Web policial (Berlin).- El que ha estat fins ara Director de l´Escola de Policia de Catalunya ha estat cessat del seu càrrec, fent-se responsable de l´EPC d´ara en endavant Joan Mauri, professor de Dret Administratiu a la UB, professor al Graduat d´Administració Pública i Tècnic a la Diputació de Barcelona.

Recassens ha estat nomenat comissionat del Centre d'Estudis de Seguretat, amb efectes de primers de setembre. El Centre realitzarà intercanvis de coneixements amb altres centres semblants, promourà programes de qualitat en el si de les organitzacions policials i promourà l´ús de noves tecnologies de la informació a la policia.

La creació d´aquest centre de recerca és una vella aspiració que es remunta a Pomés i que es crearia a imatge d´altres instituts europeus ja existents.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

--------------------------------------------------------------------------------

DOGC núm. 4190 - 05/08/2004

--------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ORDRE INT/281/2004, de 29 de juliol, de cessament del senyor Amadeu Recasens i Brunet com a director de l'Escola de Policia de Catalunya. (Pàg. 15108)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]
--------------------------------------------------------------------------------

ORDRE

INT/281/2004, de 29 de juliol, de cessament del senyor Amadeu Recasens i Brunet com a director de l'Escola de Policia de Catalunya.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 10 de la Llei 27/1985, de 27 de desembre, de creació de l'Escola de Policia de Catalunya, i d'acord amb el seu Consell de Direcció,

Ordeno:

Article únic

El senyor Amadeu Recasens i Brunet cessa com a director de l'Escola de Policia de Catalunya, i se li agraeixen els serveis prestats.

Aquest cessament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2004.

Barcelona, 29 de juliol de 2004

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(04.211.041)


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

--------------------------------------------------------------------------------

DOGC núm. 4190 - 05/08/2004

--------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ORDRE INT/282/2004, de 29 de juliol, de nomenament del senyor Joan Mauri i Majós com a director de l'Escola de Policia de Catalunya. (Pàg. 15108)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]
--------------------------------------------------------------------------------

ORDRE

INT/282/2004, de 29 de juliol, de nomenament del senyor Joan Mauri i Majós com a director de l'Escola de Policia de Catalunya.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 10 de la Llei 27/1985, de 27 de desembre, de creació de l'Escola de Policia de Catalunya, i d'acord amb el seu Consell de Direcció,

Ordeno:

Article únic

Es nomena el senyor Joan Mauri i Majós director de l'Escola de Policia de Catalunya, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

Aquest nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2004.

Barcelona, 29 de juliol de 2004

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(04.211.043)


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

--------------------------------------------------------------------------------

DOGC núm. 4190 - 05/08/2004

--------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/2170/2004, de 2 d'agost, de nomenament del senyor Amadeu Recasens i Brunet, personal eventual d'assessorament especial, com a comissionat del Centre d'Estudis de Seguretat. (Pàg. 15108)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]
--------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓ

INT/2170/2004, de 2 d'agost, de nomenament del senyor Amadeu Recasens i Brunet, personal eventual d'assessorament especial, com a comissionat del Centre d'Estudis de Seguretat.

Atès el que disposen l'article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 153/1987, de 4 de març, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Vistos els acords de Govern adoptats en les sessions tingudes el dia 7 de gener de 2004, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual, i el dia 20 de gener de 2004, pel qual es regulen determinats aspectes del règim del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Nomenar el senyor Amadeu Recasens i Brunet, personal eventual d'assessorament especial, comissionat del Centre d'Estudis de Seguretat, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2004.

.2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

a) Dirigir l'elaboració d'estudis tècnics sobre les noves formes de delinqüència per al desenvolupament de les estratègies sobre la prevenció de la delinqüència.

b) Coordinar els programes de col·laboració i intercanvi d'experiències en matèria de seguretat amb altres organitzacions de caràcter estatal o internacional.

c) Dissenyar i coordinar els sistemes de gestió de qualitat i satisfacció usuària en el si de l'organització relacionats amb temes policials.

d) Coordinar les tasques d'investigació en matèria de seguretat pública i mantenir relacions d'intercanvi, de coneixements i experiències amb altres organitzacions nacionals i internacionals.

e) Promoure la implantació i l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el camp de la seguretat.

f) Reforçar les respostes al risc per tal d'augmentar les percepcions de seguretat.

.3 Les retribucions d'aquest lloc de treball són assimilades a les de director general.

Barcelona, 2 d'agost de 2004

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(04.212.068)
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Cessen Amadeu Recasens com a Director de l´EPC
Go to top of page