Esborrany de l'avantprojecte de Llei del Sistema de Policia v 3.0 PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 18 gener de 2007
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Image

El conseller del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha entregat en el marc de la reunió de la Comissió de Policia de Catalunya, als representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i de la Federació Catalana de Municipis (FCM) un esborrany de l'avantprojecte de Llei del Sistema de Policia de Catalunya, amb la intenció de consensuar-lo amb les entitats municipalistes. L'objectiu és dur-lo al Parlament abans de l'estiu per a la seva aprovació inicial.

  Descarrega Versió 3.0 (286 KB) o visualitza'l en línia.

L'Estatut d'Autonomia estableix que correspon a la Generalitat la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l'ordenació de les policies locals.

L'objectiu del Departament, doncs, és definir i estructurar el Sistema de Policia de Catalunya, entès com el conjunt d'administracions i autoritats, recursos i mitjans que garanteixen les prestacions del servei de policia arreu del territori, d'acord amb les competències que, en relació amb la seguretat, corresponen a l'Administració de la Generalitat i als ajuntaments.

Per això, al llarg de molt mesos s'ha estat treballant en l'elaboració d'un esborrany de Llei, atenent en tot el procés les demandes i suggeriments de les entitats municipalistes. Fruit d'aquest treball és el document que avui s'ha lliurat a la Comissió de Policia de Catalunya amb la finalitat d'accelerar els tràmits necessaris per convertir-lo en projecte de Llei.

Les principals característiques són:

  • El servei de policia és el conjunt de prestacions i activitats que desenvolupen els cossos de policia que depenen de les administracions catalanes. Es garanteix la seva prestació a tots els ciutadans arreu del territori català, indistintament de quina sigui l'administració que els presti.
  • Descriu els serveis que han de realitzar els diferents cossos de policia, i en determina l'harmonització territorial en la seva prestació al conjunt dels ciutadans.
  • Estableix les competències i responsabilitats de la Generalitat i dels ajuntaments en matèria de policia, i les relacions entre aquestes i els cossos de policia per a la direcció dels serveis propis i el requeriment de servei dels que no ho són.
  • Estructura les institucions i procediments de coordinació, col·laboració i cooperació entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, així com els principis rectors que els orienten.
  • Organitza el Sistema de Policia mitjançant la constitució dels òrgans que el componen, entre els quals destaquen el Consell de Direcció del Sistema, la Inspecció General de Serveis, el Comitè d'Ètica de la Policia, l'Oficina del Ciutadà i la Policia, les juntes de Seguretat i les meses de Coordinació Operativa. Tots els òrgans són participats i sancionats conjuntament entre la Generalitat i els municipis.
  • Les disposicions sobre principis, deontologia, funcions, accés i selecció dels policies, formació, promoció i mobilitat entre cossos, pla de carrera professional, drets i deures, règim disciplinari, prevenció de riscos, mitjans i instal·lacions, són comunes a tots els cossos de policia.
  • Defineix les característiques generals i comunes a tots els policies sobre segona activitat.
  • En cas de dificultat en la prestació del servei o d'insuficiència de recursos, els ajuntaments poden optar perquè, mitjançant acord i conveni, les funcions bàsiques de policia que els corresponen siguin prestades per la Policia de la Generalitat.
  • Les especificitats dels cossos de policia local i dels Mossos d'Esquadra es continuen regulant en capítols específics.


< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page