Menors d’edat i policia PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 21 maig de 2006
Índex
Intro
Procediment
Menors detinguts
Maltractaments
Seguretat a l\'Escola

Maltractaments i protecció de menors

1.- Creació dels Equips de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI)

Al setembre, entraran en funcionament 5 Equips de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI) formats per 1 metge, 1 psicòleg i 1 treballador social. La seva funció serà assessorar i valorar conjuntament amb la xarxa de centres hospitalaris les actuacions a emprendre davant de casos de maltractaments o la sospita que s’hagin produït.

Els 5 EVAMI estaran adscrits als centres d’acollida territorials de la DGAIA (Barcelona-ciutat, Barcelona-comarques, Girona, Tarragona-Terres de l’Ebre i Lleida) i estaran operatius les 24 hores dels 365 dies de l’any. Hi haurà una especial dedicació a les franges de caps de setmana i festius per reforçar el servei de la resta de xarxa de protecció.

Funcions:

En el moment que l’àmbit hospitalari detecti una situació de maltractament infantil, l’equip farà una valoració immediata del cas d’urgència.

Quan resulti procedent, aquest equip es desplaçarà al centre hospitalari per assessorar el personal mèdic i els treballadors socials del centre per confirmar la valoració de les sospites de maltractament que puguin tenir els professionals.

Proposarà l’adopció de mesures efectives de protecció davant la situació d’urgència, ja sigui l’assumpció immediata de la tutela de l’infant, l’ordre de retenció hospitalària i l’ingrés posterior en centre d’acollida, si s’escau.

Haurà d’estudiar i analitzar situacions en el entorn del menor que possibilitin una ràpida valoració de l’apreciació d’un maltractament i del nivell de protecció del nucli familiar.

Haurà de notificar als pares o familiars de la resolució de desemparament o bé l’ordre de retenció hospitalària quan hi hagin evidències de maltractaments.

2.- Creació del Registre Unificat de Maltractes Infantils (RUMI)

Es fomentarà la sensibilitat de tots els professionals que interactuen amb menors per poder detectar possibles sospites o certeses d’un maltractament. Es treballarà per aconseguir establir unes mateixes pautes d’observació entre els professionals com per exemple que un mestre observi si un menor mostra un cert grau d’absentisme escolar o que el metge sigui més receptiu a certs tipus de traumatismes quan atengui a un infant a la seva consulta.

Per recollir aquestes observacions, tindran al seu l’abast un Registre únic de sospites o maltractaments infantils, que gestionarà la DGAIA. D’aquesta manera, qualsevol informació que vulgui aportar un professional sobre un menor determinat s’incorporarà a un mateix full de notificació normalitzat de fàcil compliment amb un llenguatge comú.

El Registre unificat permetrà centralitzar tota la informació i integrar totes les notificacions procedents del diferents àmbits referents a un mateix infant. També permetrà fer les consultes pertinents per conèixer l’existència d’antecedents a tots els actors implicats en el sistema de protecció.

Gràcies a aquest sistema s’evitarà la dispersió de la informació relativa al menor i es podran activar les institucions i serveis competents per oferir una protecció urgent i immediata. Així com, fer les consultes pertinents per conèixer l’existència d’antecedents i assessorar el comunicant.

3.- Protocols d’actuació contra els maltractaments

Per tal de reforçar l’actuació coordinada dels diversos departament de la Generalitat, s’estan revisant els protocols específics de cada departament i s’impulsarà a la tardor un sistema de protocols bilaterals per garantir major eficàcia en la intervenció davant de situacions de maltractament.

Així mateix, el Departament de Benestar i família assessorà als diversos departaments de la Generalitat en la implementació de sistemes de detecció de maltractament a través de tota la xarxa de serveis i recursos adreçats a infants i famílies, tant de titularitat pública com privada.

A tot això, actualment, tant Benestar i Família com la resta d’actors implicats en la protecció dels infants estan revisant –en coordinació amb el Síndic de Greuges- el protocol marc d’actuacions en abusos sexuals i altres maltractaments a menors.

4.- Creació de Taules Territorials de Coordinació i Intervenció

El Departament de Benestar i Família promourà la constitució de Taules Territorials, que pretenen implicar als agents del territori que interactuen amb els menors per fomentar-ne la seva protecció. Estem parlant de tots aquells agents susceptibles de detectar possibles situacions de risc, com ara: la xarxa educativa, la xarxa sanitària (CAPS, Centres hospitalaris), l’àmbit judicial (Fiscalia, jutjats de la demarcació), Mossos d’Esquadra, policia local i lògicament, els serveis socials de primària i serveis especialitzats d’atenció a la infància (EAIA). Volem que aquests professionals de la comarca, el municipi o el barri es reuneixin periòdicament i treballin en la prevenció i detecció d’un possible cas de maltractament infantil.

Aquestes taules territorials han de permetre millorar el treball en xarxa. Amb això es cerca crear protocols interns de funcionament que permetin la millor coordinació, el traspàs d’informació i l’abordatge coordinat de situacions de possibles maltractaments.

5.- 1 milió d’euros addicionals per incrementar la plantilla dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència destinarà 1 milió d’euros addicionals per incrementar la dotació dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), incrementant de 8 a 9 milions d’euros el pressupost en personal de la DGAIA. La incorporació d’aquest professionals permetrà una atenció més àgil de les situacions que requereixen d’una intervenció especialitzada en el territori.

L’increment pressupostari s’afegeix al reforç de personal que ja s’ha realitzat aquest 2006 en els equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Fins ara, en formaven part treballadors socials, psicòlegs i pedagogs i ara s’hi han afegit 50 educadors.

En la mateixa línia, Benestar i Família impulsarà acords amb els Ajuntaments que permetin reforçar els Serveis Socials de primària, especialment els d’intervenció en el propi medi.

webpolicial » Inici arrow Menors d'edat - Educació
Go to top of page