El treball de la comissió de dona policia PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 08 març de 2006
Revista Mossos │ Rosa Gubianes

Han passat 22 anys des de la incorporació de la primera dona en un cos policial de l'Estat espanyol i avui ja ningú no discuteix la conveniència o no del fet que en els cossos policials hi hagi dones, i s'accepta com a positiva la tendència de l'organització a ser cada vegada més un reflex de la societat a la qual serveix. Però, tot i així, encara avui només podem parlar d'una igualtat teòrica ja que hi ha un gran desequilibri entre uns i altres en les diferents escales. A nivell europeu, en cap cas la representació femenina supera el 15%, i aquest percentatge disminueix a mesura que s'ascendeix en l'escala jeràrquica.

Segons els experts, quan un col·lectiu comparteix espai amb un altre i no representa més del 30-35% es troba que l'actuació d'un dels seus elements es fa extensiva a la resta del grup i, per tant, tots els prejudicis i estereotips queden projectats sobre tots els elements del grup. La igualtat no s'aconseguirà per inèrcia sinó amb un activisme compromès de totes les parts.

En el cos de Mossos d'Esquadra la incorporació de les primeres agents femenines es va produir ara fa quinze anys. En aquests moments, la plantilla (amb la tretzena promoció inclosa) és la següent:

CATEGORIA HOMES % DONES % TOTAL
MOSSO/A 3.978 86,2 632 13,7 4.610
CAPORAL 878 90,9 87 9,01 965
SERGENT/A 258 92,4 21 7,5 279
SOTSINSPECT. 60 96,7 2 3,2 62
INSPECTOR/A 15 100 - 0 15
INTENDENT/A 2 100 - 0 2
COMISSARI/ÀRIA 1 100 - 0 1
TOTAL 5.192 87'5 742 12'5 5.934


Com podem constatar en la taula, la nostra organització, d'estructura piramidal, és marcadament masculina, per acabar essent-ho de forma exclusiva a partir de la categoria de sotsinspector/a. La dificultat que suposa incorporar dones en una organització de tradició masculina, i més en els llocs de poder, no és una realitat distinta a les realitats que es viuen a la nostra societat. Coneixem l'existència del sostre de vidre (que no es veu però que hi és), que es val d'eines com la consciència per obligar a escollir entre carrera professional i maternitat, per obligar a triar entre promoció i atenció als fills, entre vida laboral i personal.

COMISSIÓ DE LA DONA POLICIA

La inquietud que desperta aquesta realitat entre els comandaments d'aquest cos de policia va ser el detonant que va portar, l'estiu del 99, a considerar la conveniència d'organitzar un grup de treball que estudiés quina és la situació de la dona policia dins l'organització del cos de Mossos d'Esquadra i, d'aquesta manera, superar el diagnòstic de rumor.

La comissió es va crear a proposta del cap de la Regió Policial Girona. Les seves 14 components volen ser una representació de les diferents regions policials, divisions i la màxima pluralitat de situacions personals i laborals (diferents nivells jeràrquics, antiguitat, edats i situacions familiars - personals).

El dia 7 de setembre de 1999, la presidenta de la comissió, la sotsinspectora Rosa M. Gubianes, i la resta de les components van fer la primera reunió de la comissió. En aquesta primera reunió es van fixar com a primers objectius: estudiar i analitzar l'estat de la qüestió, valorar la situació de la dona dins el cos de Mossos d'Esquadra i finalment exposar les propostes de millora que se'n poguessin derivar.

La metodologia de treball utilitzada va dividir la comissió en quatre grups de treball de tres o quatre persones als quals es va assignar una tasca concreta.

A una de les subcomissions, se li va assignar l'estudi i l'anàlisi de la situació actual de la dona policia dins del cos de Mossos d'Esquadra (treball que va consistir en: percentatge de dones en els diferents esglaons de l'escala jeràrquica, percentatge de dones en diferents unitats i grups, absència de dones en determinades àrees...).

Una altra subcomissió es va ocupar de fer una comparativa europea. En aquest cas, va ser de màxim interès la legislació específica de la dona i l'estudi de la possible normativa de conciliació familiar i laboral.

Una tercera subcomissió va atendre l'estudi del marc jurídic espanyol, i especialment el que afecta el funcionariat i la policia, valorant les possibles propostes de millora.

La darrera subcomissió és l'encarregada de fer una enquesta global als funcionaris i les funcionàries del cos. Per a la realització d'aquesta enquesta, es treballa en coordinació amb els experts del Gabinet d'Estudis d'Interior.

El treball realitzat per les diferents comissions s'ha exposat i debatut en el decurs de les reunions que s'han mantingut des de la primera trobada.

LES PROPOSTES

En aquests moments la primera part de l'estudi es dóna per finalitzada i per això s'ha fet arribar a la Direcció General de Seguretat Ciutadana un primer informe on es plantegen una sèrie de propostes de les quals esmentaré les més significants:

Facilitar la combinació de la tasca laboral i familiar

La dificultat de la conciliació treball i família és encara avui un problema majoritàriament femení, són moltes les llars on la dona assumeix la seva quota de responsabilitat i la de la seva parella quan es tracta de l'atenció dels fills i de les tasques domèstiques. Aquesta realitat limita i això ho pateixen majoritàriament les dones i, evidentment, són aquestes les que ho posen sobre la taula i les que demanen sensibilització i estratègies que permetin avançar cap a la igualtat.

Dins de l'organització policial les dificultats en aquest àmbit s'incrementen per les característiques específiques del servei, com són els canvis freqüents de llocs de treball, la mobilitat geogràfica vinculada als ascensos i la manca de flexibilitat horària.

Seria un error caure en el parany de confondre el que és un ajut a la família amb el que és un ajut a la dona; en aquest cas, totes les propostes que es facin en aquesta línia buscaran la conciliació laboral amb la familiar, i per tant, el punt d'interès serà la situació familiar indistintament de si és un home o una dona la persona afectada.

Una de les propostes que s'han plantejat des de la comissió és buscar la manera de posar a disposició dels funcionaris serveis de guarderia amb un ampli horari d'obertura.

Concursos per regions

La dificultat que implica la necessitat d'un canvi de domicili per accedir a algunes places i per ascendir en l'escala jeràrquica disminuiria si els concursos fossin limitats a les regions. D'aquesta manera un percentatge molt més elevat del personal es podria beneficiar de les possibilitats de promoció amb el conseqüent augment dels nivells de satisfacció de la plantilla.

Proves físiques per a l'ascens

El plantejament d'aquesta mesura respon a la problemàtica sovint plantejada quan el/la policia ha de passar unes proves físiques que no es podran superar per trobar-se l'aspirant a la plaça en una situació d'incapacitat transitòria, un estat de gestació, d'un postpart o una lesió. Això ha portat a la comissió a proposar que les proves físiques es puguin fer amb una "validesa" d'un any o dos.

Aplicar el principi d'igualtat que recull la Llei 10/1994 en els barems de les proves físiques entre homes i dones a les convocatòries per cossos especialitzats

La Llei 10/1994, de 10 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, inclou com a principis que han de regir la selecció de personal la igualtat, la capacitat, el mèrit i la publicitat. El principi d'igualtat parteix de la idea de tractar igual en supòsits iguals. La proposta de la comissió és que aquest principi, que sí que es respecta en les proves d'accés al cos, i en els concursos oposició d'ascens, mitjançant l'adequació dels barems a les diferents capacitats dels dos gèneres, es faci extensiu a les convocatòries per a grups especialitzats.

Duplicitat de persones per a l'ocupació de determinats llocs de treball

Determinats llocs de responsabilitat requereixen la presència continuada del cap durant moltes hores del dia. Aquesta situació traduïda en hores, en molts casos, justifica l'ocupació de la plaça per part de dues persones, la qual cosa, a banda d'exigir una dedicació més racional a l'ocupant, permet que la plaça no pateixi les conseqüències de les absències per cursos, malalties o períodes vacacionals, racionalitza la dedicació al treball i possibilita l'opció que la llei preveu a demanar la reducció de jornada per a l'atenció dels fills.

Accions positives

El fet que continuem tenint una desproporció tan gran de percentatges (masculí i femení) en els diferents esglaons de l'escala jeràrquica ha portat a la comissió a buscar estratègies que permetin evolucionar cap a una situació d'igualtat. En aquests moments de desplegament estem davant una oportunitat única i irrepetible que no es pot desaprofitar.

El primer que es planteja és la necessitat d'incrementar el nombre de dones que s'interessen per accedir a l'organització policial (any 1996 12,3%, l'any 1997 13,4%, l'any 1998 13,7%, l'any 1999 14,64% i l'any 2000 14,4% de dones presentades), com es pot veure la dona encara no reconeix el cos policial com una opció laboral; per tant, a les campanyes de captació de joves hem de ser especialment sensibles amb el missatge que s'adreça a la dona, per captar el seu interès i que s'aconsegueixi superar l'associació que es fa dels cossos policials amb la força i la masculinitat.

També es tractaria d'animar i encoratjar les dones a fer-se espai en aquells llocs que encara només estan ocupats per homes ja que el fet de no haver-hi presència femenina és un factor inhibidor que actua sobre les possibles candidates (sentiment d'intrusisme).

Inclusió de les parelles de fet a fi de valorar-ho com a mèrit de forma equivalent a la de la destinació del cònjuge

En virtut de l'article 9.2 del Decret 111/1996, de provisió de llocs de treball en el cos de Mossos d'Esquadra, i d'acord amb la tendència social que impera en els inicis d'aquest segle XXI, haurien d'incloure's les parelles de fet amb un mínim d'anys de convivència, a reglamentar, a la bateria de mèrits a tenir en compte per valorar la provisió de llocs de treball.

Regulació de les incapacitats transitòries durant la permanència en l'EPC i períodes de pràctiques.

El Decret 292/95, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya té el seu àmbit d'aplicació sobre tots els alumnes durant el període de permanència en el centre. Si seguim l'esmentat Decret, ens adonem que es pot perdre la condició d'alumne amb una simple resolució del director -amb el preceptiu informe mèdic- com a conseqüència de malaltia o lesió permanent, incapacitat física o mental per desenvolupar tasques professionals.

Formar part de la Xarxa Europea de Dones Policies

La Xarxa Europea de Dones Policies va celebrar l'any 1999 el seu desè aniversari. Aquesta fita és important ja que significa un assoliment d'objectius comuns i el plantejament ambiciós de futur. És important intercanviar idees i valorar les estratègies utilitzades per altres països tenint en compte les diferents situacions i els diferents contextos.

EL FUTUR

Aquesta és la primera part d'un treball fet amb il·lusió, amb interès i amb el convenciment que l'objectiu és un futur millor per a tots. La segona part de l'estudi es formalitzarà amb la realització d'una enquesta en què s'intentarà recollir la situació de les dones policia i de les problemàtiques amb què es troben. Després de recollir aquesta informació es podran formular propostes de millora, algunes de les quals poden coincidir amb les ja exposades en el primer informe i de ben segur que, amb l'aportació de totes les companyes que facin l'enquesta, en sorgiran de noves. Formem part d'una policia demòcrata i moderna, que ha fet evolucionar el perfil del bon policia; la societat no vol una policia repressiva, vol una policia nova, propera, amb una mentalitat oberta, una nova forma d'entendre la policia que en cap cas pot marginar a qui representa més del 50% de la societat.

Inspectora , Rosa Maria Gubianes

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page