Què implica la nova llei antitabac a efectes policials ? PDF  | Imprimir |  E-mail
dilluns, 03 gener de 2011
Redacció │ Barcelona

Image

Els fumadors espanyols van afrontar ahir el primer dia de prohibició del tabac en tots els locals públics tancats, inclosos els de l’hostaleria, la qual cosa, segons la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, propiciarà que més de tres milions de persones intentin deixar aquest hàbit en els primers mesos de l’any. Molts mitjans de comunicació recullen als seus article que, en cas de conflicte, s'avisi a la policia.

Què diu la llei ?

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Quines sancions preveu ?

Les sancions que inclou la llei van des del 30 euros, cas de no respectar la prohibició, als 600 i 100.000 per la reincidència en les faltes lleus, o pel que fa les referides als empresaris.

Les conductes prohibides inclouen no respectar la prohibició a títol individual (client), no informar de dita prohibició mitjançant cartells, habilitar zones on és prohibit o autoritzar/peremtre fumar (empresari).

Nomenclàtor d’infraccions (per a GUB i CME RPM Barcelona)


4860
Fumar en llocs on existeixi prohibició o fora de les zones habilitades.
19 2.a)
L

4861 No disposar o exposar en lloc visible als establiments que estiguin autoritzats per vendre tabac, els cartells informatius sobre la prohibició de venda de tabac a menors de 18 anys i els que adverteixen sobre els perjudicis per a la salut derivats de l’ús de tabac.
19.2 b)
L


4862
Màquines expenedores que no disposen de l’advertència sanitària o no compleixen amb les característiques legalment preceptives.
19.2 c)
L

4863
No informar a l’entrada dels establiments de la prohibició de fumar, o no complir amb la resta de les obligacions formals a que es refereix aquesta Llei..
19.2 d)
L

4864
Venda o comercialització de productes de tabac per part de menors.
19.2 f)
L

4870
Habilitar zones per fumar en establiments i llocs on no estigui permès
19.3 a)
G

4871
Permetre fumar en llocs on estigui prohibit
19.3 b)
G

4872
Acumulació tres infraccions lleus per fumar en llocs en que existeixi prohibició total o fora de les zones habilitades.
19.3 c)
G

4873
Comercialitzar, vendre i subministrar cigarretes no proveïdes de capa natural en paquets menors de 20 unitats, o per unitats individuals.
19.3 d)
G

4874
Vendre o subministrar cigars o cigarretes previstes de capa natural per unitats en llocs on no està permès.
19.3 e)
G

4875
Lliurar o distribuir mostres de qualsevol producte de tabac, siguin o no gratuïtes.
19.3 f)
G

4876
Instal·lar màquines expenedores de tabac en llocs prohibits.
19.3 g)
G

4877
Subministrar o distribuir productes diferents al tabac a través de màquines expenedores de tabac
19.3 h)
G

4878
Vendre o subministrar tabac mitjançant la venda a distància o procediments similars, excepte a través de màquines expenedores.
19.3 i)
G

4879
Distribuir gratuïtament fora de les expenedories de tabac i timbre de l’Estat, de productes, béns o serveis amb la finalitat o efecte directe o indirecte de promocionar un producte del tabac.
19.3 j)
G

4880
Vendre productes de tabac amb descompte.
19.3 k)
G

4881
Vendre o lliurar a persones menors de 18 anys productes de tabac o que els imitin i indueixin a fumar, així com dolços, refrigeris, joguines i altres objectes que tinguin forma de productes de tabac i puguin resultar atractius per als menors.
19.3 l)
G

4882
Permetre als menors de 18 anys l’ús de màquines expenedores de productes de tabac.
19.3 m)
G

4883
No disposar les màquines expenedores del mecanisme adequat d’activació o posada en marxa pel titular de l’establiment.
19.3 n)
G

4884
Distribuir gratuïtament productes, béns o serveis amb la finalitat o efecte directe o indirecte de promocionar un producte de tabac a menors de 18 anys.
19.3 ñ)
G

4885
Comercialitzar béns o serveis utilitzant noms, marques, símbols o altres signes distintius ja utilitzats per a un producte de tabac en condicions diferents de les permeses a l’article 10 i a la disposició transitòria segona.
19.3 o)
G

4886
Comercialització de tabac utilitzant el nom, la marca, el símbol o qualsevol altre signe distintiu de qualsevol altre bé o servei en condicions diferents a les permeses per la llei.
19.3 p)
G

4887
Vendre, cedir o subministrar tabac incomplint les demés prohibicions o limitacions establertes en aquesta llei.
19.3 q)
G

4888
Distribuir gratuïtament en les expenedories de tabac i timbre de l’Estat de béns i serveis relacionats exclusivament amb productes de tabac o amb l’hàbit de fumar o que portin aparellats noms, marques, símbols o qualsevol altre signe distintiu que siguin utilitzats per als productes de tabac.
19.3 r)
G

4892
Publicitar, promocionar o patrocinar el tabac inclosos els serveis de la societat de la informació, excepte els supòsits previstos a l’article 9.1.
19.4
MG

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Què implica la nova llei antitabac a efectes policials ?
Go to top of page