S'aprova la nova llei d'espectacles públics PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 01 juliol de 2009
Redacció │ Barcelona

La Llei 10/1990 sobre policia d'espectacles i activitats recreatives quedarà derogada amb la publicació del nou text, la Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Segons el dictamen del Consell Consultiu, són inconstitucionals els articles 39.3 i 55.2.g referits, respectivament, a la limitació dels establiments de règim especial i a criteris sancionadors, i considera que hauria estat convenient que el projecte s’adeqüés a la directiva comunitària que serà d’aplicació obligada a partir del pròxim 28 de desembre.

La llei incorpora per primera vegada un títol sobre drets i deures dels usuaris, dels titulars, organitzadors i dels artistes i preveu la participació ciutadana en aquells aspectes en què puguin resultar afectats i a ser consultats en els procediments de tramitació de llicències i autoritzacions. Potencia la descentralització de competències vers els municipis, en matèria inspectora i sancionadora. El text té especial cura respecte els drets dels menors, i proscriu radicalment qualsevol desigualtat , incorporant per primera vegada el principi de no discriminació per raó d’orientació sexual.

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui, a proposta del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la seva Direcció General de Joc i Espectacles, la nova Llei de regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives per substituir l’actual llei de 1990 i que, per primera vegada, recull en el títol primer els drets d’usuaris, artistes i intèrprets, veïns i organitzadors.

La necessitat d’elaborar una nova normativa d’espectacles ve donada per la profunda transformació” que ha experimentat la pràctica social de l’oci i dels espectacles des de l’aprovació de la llei actual.

En el decurs de gairebé dues dècades hi ha hagut una diversificació de les activitats d’oci; han aparegut pràctiques alternatives; ha crescut la necessitat de combatre l’excés de soroll; s’ha afegit el risc que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones; i s’han evidenciat cada vegada més freqüents els conflictes entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar.

La nova Llei s’inspira en els principis de convivència, entre els qui es volen divertir, els que volen descansar i els que s’hi dediquen professionalment; de seguretat, tant de persones com dels establiments i de les activitats recreatives; i de qualitat i sostenibilitat de les activitats i dels locals.

La Llei incorpora drets i deures, sempre buscant l’equilibri entre el dret a divertir-se, el dret a descansar i el dret de les persones a desenvolupar aquestes activitats professionals.

La llei vetlla per l'entorn, amb aquesta finalitat, abans de ser autoritzat un espectacle o festa pública els organitzadors d’activitats públiques s’hauran de comprometre a conservar els espais urbans, rurals o agraris afectats i a respondre dels danys i perjudicis ocasionats.

La nova llei defuig d’una perspectiva exclusivament policial, tot i que vetlla amb rigor per les condicions adequades de seguretat i comoditat dels establiments. La normativa remet a posteriors reglaments que legislaran sobre les instal·lacions dels locals, les condicions dels espectacles i activitats recreatives, els horaris d’aplicació general, la venda d’abonaments i entrades, publicitat i sistemes de control d’accés i d’aforaments. Igualment, la Llei remet a ulteriors reglaments, per determinar els requisits i condicions que hauran de complir els establiments i espectacles, como ara prohibicions, limitacions o restriccions en la seva ubicació, requisits constructius (seguretat, aïllament acústic, accessibilitat), exigència de serveis de seguretat, d’emergències, sanitaris o la mobilitat sostenible i segura.

Protecció d’usuaris, veïns i menors

La nova normativa regula els drets i deures tant dels espectadors i usuaris com dels organitzadors, però també dels artistes intèrprets i resta de personal, així com de les persones que resideixen a la seva proximitat, que a vegades n’han de patir les conseqüències.

En aquest sentit, la nova llei fa especial incidència en les cauteles per a la protecció dels menors i en la proscripció radical de qualsevol discriminació que pugui limitar l’efectivitat del dret d’accés de qualsevol persona. També prohibeix l’exhibició de qualsevol tipus de símbols i objectes que incitin a la violència, el sexisme, el racisme o la xenofòbia.

Així mateix, la Llei és especialment sensible envers la necessitat d’oferir a les persones que resideixen a la proximitat d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives garanties i procediments adequats per fer valer els seus drets i interessos. A més, davant l’existència de molèsties rellevants provocades per establiments regulats per aquesta Llei tindran dret a que l’administració practiqui proves amb els mitjans tècnics adequats i a que les autoritats actuïn per tal d’impedir-les.

La Llei també regula que la publicitat dels establiments i espectacles públics s’ajusti als principis de veracitat i suficiència i prohibeix la revenda d’entrades.

Competències municipals

Sobre l’organització administrativa, la Llei preveu descentralitzar envers els ajuntaments, als quals atribueix àmplies potestats, com ara les competències de control, incloses les d’inspecció i sanció. Tanmateix, la Llei preveu que aquesta major atribució de responsabilitats municipals sigui molt flexible, deixant en gran part a les mans de cada ajuntament la decisió d’assumir-les efectivament o no, cas en el qual seran exercides per la Generalitat.

Una altra de les aportacions noves d’aquesta llei és la creació de la Comissió sobre Espectacles Públics i Activitats Recreatives, amb finalitats de coordinació entre la Generalitat i altres administracions, i l’ampliació de la competència del Consell Assessor d’espectacles públics i activitats recreatives, un òrgan consultiu i de participació ciutadana amb voluntat d’integrar representants de tots els sectors socials involucrats.

‘After hours’

En l’apartat de les autoritzacions i llicències, la nova llei preveu els establiments de règim especial pel seu horari o d’altres condicions singulars, el funcionament dels quals requerirà autorització de l’ajuntament afectat i una regulació específica per un reglament posterior. En aquesta reglamentació s’inclouen els anomenats ‘after hours’.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page