Policies i bombers europeus analitzen la necessitat d'incorporar més dones als cossos de seguretat PDF  | Imprimir |  E-mail
divendres, 06 març de 2009
Redacció │ Barcelona

Image

Segons el conseller d'Interior, Joan Saura, "la policia i els bombers són dos cossos que tradicionalment han estat molt masculins, però la realitat mostra que les coses han canviat, i s’està produint una tendència a l’augment de la presència de les dones en tots els espais". Menys del 10% dels efectius dels cossos de bombers a tot el món són dones. Amb un 20% de dones dins el cos, la policia de la Generalitat és una de les policies del Sud d’Europa amb un major nombre d’efectius dones.

Sota el títol "Experiències d'equitat de gènere en els cossos de seguretat", l'objectiu d'aquesta I Jornada és presentar diverses experiències europees en equitat de gènere aplicades als cossos de seguretat a través de diversos ponents que exposaran les polítiques que han dut a terme per aplicar el principi d’igualtat d’oportunitats en aquests cossos i, per tant, per promoure unes condicions de treball igualitàries entre les dones i els homes que el formen.

S'entén com a pla d'igualtat un conjunt de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Donat que els plans d’igualtat són el principal instrument per assolir unes condicions equitatives entre dones i homes en l’àmbit del treball, tant en el sector públic, com en el sector privat, en la Jornada s'ha exposat el procés d’elaboració del I Pla d’Equitat del Departament, i per això es presenten les primeres conclusions de la diagnosi que s’està realitzant en el Departament.

El conseller d'Interior, Joan Saura, ha explicat que "aquest Pla serà el full de ruta que ens guiarà en els propers anys amb l’objectiu d’avançar en la millora de les condicions de treball del personal d’administració i serveis i del personal operatiu, des del punt de vista de l’equitat entre dones i homes".

Aquest Pla és una experiència pionera en el conjunt de la Generalitat de Catalunya ja que aborda actuacions que s’adrecen a assolir objectius relacionats amb l'equitat de gènere en l’àmbit intern del Departament i, en especial, entre el personal que el forma, que inclou el personal d’administració i serveis, el Cos de Bombers de la Generalitat i el Cos de Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

Segons ha afirmat Saura, "la policia i els bombers són dos cossos que tradicionalment han estat molt masculins, però la realitat mostra que les coses han canviat, i s’està produint una tendència a l’augment de la presència de les dones en tots els espais". "Sens dubte, intentar combatre les barreres a l’accés i a la promoció professional de les dones en els cossos operatius és un dels principals reptes que afrontem", ha dit el titular d'Interior.

No obstant, el conseller també ha advertit que "hem de tenir en compte que el fenomen del “sostre de vidre” s’estén al conjunt del mercat laboral. Les dades ens mostren que també en aquest Departament majoritàriament encara són els homes els que ocupen els llocs de responsabilitat; no només en els cossos operatius sinó també entre el personal d’administració i serveis, malgrat que les dones aquí hi tenen una presència més gran".

Per la seva banda, la presidenta de l'Institut Català de les Dones ha valorat positivament la participació del departament d'Interior en l'elaboració del Programa per l'equitat de gènere que, segons Marta Selva, "dóna sortida a una de les problemàtiques socials presents encara avui dia". "Ens trobem ara en un moment dolç. El fet que els departaments liderin aquests programes ajuden a construir relats d'equitat de gènere que donen compliment als plans de les dones". "Totes aquestes iniciatives signifiquen un pas endavant important per implementar els plans d'igualtat, ha dit Selva".

El Programa de la jornada consta de tres taules rodones:

1. La primera taula, centrada en el marc legal de la igualtat de gènere i en les accions positives.

2. La segona taula, sobre experiències europees d’equitat de gènere entre el personal que treballa l’àmbit de la seguretat, específicament en el personal de bombers i de policia. 3. La tercera taula, centrada en la presentació d’experiències de plans d’igualtat.

El Programa per a l’Equitat de Gènere

El mes de març de 2008 es va crear el Programa per a l’equitat de gènere del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. L'objectiu del Programa és, en primer lloc, assolir l’equitat entre les dones i els homes que formen part del Departament i, en segon lloc, incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques del Departament.

El Programa s’estructura a partir de tres instruments principals:

Comitè Directiu del Programa per a l’Equitat de Gènere: elabora les directrius d’aquest Programa i supervisa el seu compliment.

Consell Assessor del Programa per a l’Equitat de Gènere, com a instrument de participació, consulta i assessorament en relació amb les polítiques d’equitat de gènere del Departament.

Grups de treball adreçats a l’estudi, debat i proposta d’aspectes concrets relacionats amb els objectius del Programa.

El Programa per a l'Equitat de Gènere dins el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

El DIREP té uns determinades característiques que el fan singular respecte a d’altres departaments. En primer lloc, és un dels departaments més grans del Govern, on hi treballen a l’entorn de 20.000 persones. D’altra banda, es tracta d’un Departament complexe en les seves funcions per les competències que hi té assignades, particularment, les relacionades amb la seguretat ciutadana. També és un Departament molt divers pel que fa al seu personal, perquè a més de les figures pròpies de qualsevol departament, inclou el personal del Cos de Mossos d'Esquadra i el personal del cos de bombers de la Generalitat, ambdós cossos amb unes condicions de treball molt específiques dins de la funció pública.

Actualment al Cos de Bombers, hi ha 23 dones d’un total de 2.415 efectius. La dada més significativa és que 8 d’aquestes dones es van incorporar al cos en les dues darreres convocatòries en que es van establir barems estandarditzats per sexe en la prova física. Pel que fa a tot el món, menys del 10% dels efectius dels cossos de bombers són dones.

Actualment, les dones policia representen un 20% del cos. S’ha de dir que el fet de ser un cos de nova creació facilita un nombre més gran de dones que a d’altres cossos i forces de seguretat, de la mateixa manera que també la mitjana d’edat és més baixa.

De fet, la policia de la Generalitat és una de les policies del Sud d’Europa amb un major nombre d’efectius dones. Així, per exemple, al Cos Nacional de Policia de l’Estat les dones representen un 8,7% del total d’efectius i a la Guàrdia Civil un 4,6%.

D’altra banda, les dades mostren que es produeix una segregació vertical, de manera que són els homes els que majoritàriament ocupen els llocs de responsabilitat en tot l’àmbit departamental i en especial, tant en els cossos operatius com entre el personal d’administració i serveis.

L’actuació més destacable del pla d'Equitat

L’ordre de creació del Programa estableix que una de les funcions del seu Comitè Directiu és l’aprovació d’un Pla d’equitat de caràcter plurianual que concreti l’objectiu d’assegurar que les dones i els homes que formen part del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació desenvolupin les seves funcions i responsabilitats en condicions d’equitat.

El Pla l’està treballant l’equip del Programa en col·laboració amb el Grup de recerca d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat Politècnica de Catalunya, GIOPACT, un grup de recerca que ha treballat i publicat un model d’indicadors i tres guies per al disseny i la implantació de plans d’igualtat d’oportunitats publicades per l’Institut Català de les Dones.

Tant en la diagnosi com en el Pla es té en compte la diversitat dels col·lectius que integren el Departament i la seva dispersió en el territori de Catalunya, i per aquesta raó el Pla serà concret i específic per a cada col·lectiu.

Així doncs, en el marc de la diagnosi es podrà identificar els aspectes organitzatius que cal millorar per implementar polítiques a favor de l’equitat entre dones i homes del Departament. Mitjançant un estudi tant qualitatiu com quantitatiu de la situació en matèria d’equitat de gènere s’obtenen dades per valorar tots els processos interns, les polítiques de gestió de recursos humans, la comunicació interna i externa, les condicions laborals i la proporció de dones i homes en els diferents llocs de treball, en les categories professionals i en els nivells de responsabilitat.

La informació es classifica en deu àmbits d’actuació que inclouen un seguit d’objectius a cobrir i una bateria d’indicadors. Els àmbits d’actuació són els següents:

 • 1. Polítiques d’igualtat d’oportunitats
 • 2. Polítiques d’impacte a la societat
 • 3. Comunicació, imatge i llenguatge
 • 4. Representativitat de les dones i distribució del personal
 • 5. Desenvolupament
 • 6. Retribució
 • 7. Assetjament sexual
 • 8. Condicions laborals i de salut
 • 9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • 10. Condicions físiques de l’entorn de treball
La segona fase del Pla d’Equitat consisteix en la definició del pla d’acció que cobrirà el període 2009-2011. Un cop acabada la diagnosi i finalitzat l’anàlisi dels deu àmbits es definiran i s’implantaran les actuacions per assolir els objectius.


 • < Anterior   Següent >
  webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Policies i bombers europeus analitzen la necessitat d'incorporar més dones als cossos de seguretat
  Go to top of page