Permutes PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 18 gener de 2009
Índex
Inicio
Normativa legal


DECRET

233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals

Capítol 5

Les permutes

Article 54

Àmbit d’aplicació

Els funcionaris i funcionàries de carrera en actiu dels cossos de policia local dels municipis situats en el territori de Catalunya i del cos de mossos d’esquadra poden permutar el seus llocs de treball, d’acord amb els requisits i les condicions establerts en aquest Reglament.

Article 55

Requisits

55.1 L’autorització de la permuta resta subjecta al compliment dels requisits següents:

a) Que ambdós funcionaris o funcionàries de carrera es trobin en la situació de servei actiu respecte de l’Administració d’origen.

b) Que els funcionaris o funcionàries ocupin els llocs a permutar amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva.

c) Que els funcionaris o funcionàries siguin de la mateixa categoria del cos de policia local o, si escau, d’una categoria equiparada del cos de mossos d’esquadra.

d) Que ambdós funcionaris o funcionàries no superin l’edat establerta legalment per passar a la situació de segona activitat per raó de l’edat.

e) Que hi hagi els informes favorables previstos a l’article 57 d’aquest Reglament.

55.2 En tot cas, les persones interessades han de complir els requisits i condicions per ocupar els llocs objecte de permuta.

55.3 En el termini de dos anys des de la concessió de la permuta no se’n podrà concedir cap altra a les persones funcionàries que els ha estat concedida.

Article 56

Sol·licituds de permuta

56.1 El procediment d’autorització de la permuta s’inicia mitjançant una sol·licitud conjunta signada per les dues persones funcionàries interessades.

A l’esmentada sol·licitud de permuta, s’han d’adjuntar en annex, les dades que es detallen a continuació relatives a ambdós funcionaris o funcionàries:

a) Indicació de la categoria, l’antiguitat i el grau personal.

b) Còpia de l’expedient personal, amb tots els actes i incidències referents a la vida administrativa del funcionari o funcionària.

c) Relació dels cursos de formació i perfeccionament i les titulacions acadèmiques.

d) Indicació del nivell de coneixement de la llengua catalana, i si escau, d’altres coneixements, habilitats i aptituds que la persona interessada vulgui al·legar.

56.2 Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, el personal funcionari també pot enviar peticions individuals de permuta a la corporació local on desitgi obtenir destinació, especificant les dades personals i la categoria i el cos policial on presta serveis. Els ajuntaments destinataris d’aquestes peticions individuals únicament n’han de donar publicitat interna en els mitjans que considerin més adients.

Article 57

Informes previs favorables

57.1 Els òrgans competents que cada ajuntament determini han d’emetre, en el termini de tres mesos des de la recepció de les sol·licituds, un informe sobre la concessió de la permuta sol·licitada.

57.2 Com a mínim, l’informe ha de fer referència al compliment dels requisits previstos a l’article 55 d’aquest Reglament, la idoneïtat del funcionari o funcionària de carrera per exercir les funcions corresponents a la categoria d’acord amb les característiques de l’organització policial on vol ser destinat, i l’equilibri de condicions entre el funcionariat que ha presentat la sol·licitud de permuta conjunta. A aquest efecte, els esmentat òrgans han de mantenir les reunions i contactes que siguin necessaris.

57.3 No es pot autoritzar cap permuta sense que hagin informat favorablement les Administracions afectades.

Article 58

Mitjans d’acreditació

58.1 Per tal d’elaborar l’informe previ es poden utilitzar qualsevol dels mitjans d’acreditació de mèrits i capacitats previstos en aquest reglament per als concursos de mobilitat horitzontal.

58.2 Els òrgans que han d’elaborar l’informe previ poden utilitzar els mitjans d’acreditació que considerin adequats per tal d’avaluar si la persona interessada disposa del nivell de coneixement del català requerit per ocupar el lloc objecte de permuta, quan aquest no l’hagi acreditat en la seva sol·licitud.

Article 59

Òrgans competents

En el cas de permutes entre personal funcionari d’un cos de policia local i del cos de mossos d’esquadra, l’autorització de permuta correspon, amb els informes previs favorables, a l’alcalde o l’alcaldessa, sens perjudici de les delegacions legalment previstes, i a l’òrgan competent per autoritzar les permutes de destinacions entre funcionariat del cos de mossos d’esquadra.

Article 60

Retribucions

El funcionariat que, mitjançant la permuta, passi a prestar serveis a una altra policia local de Catalunya percep les retribucions de la plaça que vagi a ocupar, sens perjudici dels drets econòmics que li corresponguin d’acord amb el grau que tingui reconegut.

Article 61

Silenci administratiu

Les persones interessades poden entendre desestimades per silenci administratiu les seves sol·licituds conjuntes de permuta si transcorren sis mesos sense que s’hagi dictat resolució expressa per part dels dos òrgans competents.webpolicial » Inici arrow Permutes
Go to top of page