Sorgeixen els primers projectes per mancomunar cossos de policia local PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 20 febrer de 2008
Redacció │ Barcelona

Amb l' aprovació de la reforma de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat -que autoritza mancomunar cossos de policia local quan municipis limítrofs no disposin de recursos suficients- ja han sorgit les primeres propostes per policies mancomunades. És el cas dels alcaldes de l'àrea del Ter-Brugent, a la Selva, o en nuclis de població de la corona metropolitana en que hi ha ajuntaments amb plantilles deficitàries. El darrer esborrany de la Llei del Sistema de Policia no inclou aquest escenari en el seu articulat, que a la pràctica podria donar lloc a mancomunitats municipals amb dotacions semblants a una Àrea Bàsica Policial de mossos.

Així doncs, aquesta llei obre les portes a que Anglès juntament amb els municipis de l'àrea Ter-Brugent -entre els quals podria haver-hi la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Amer i Sant Martí Sapresa- puguin construir un front comú i crear la mancomunitat policial, objectiu que se'han marcat en diferents moments en els darrers anys. De la mateixa forma, es dona llum verda a l'obstacle principal que tenien Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres en anar un pas endavant en la mancomunar els cossos locals. Les tres vil.les del maresme ja han mancomunat altres serveis municipals per tal de millorar-ne la gestió.

Resta pendent que el Ministeri de l'Interior en fixi les condicions, i a les comunitats autònomes l'autorització corresponent. La reforma obre un nou escenari en el model policial, amb la possibilitat de comptar amb cossos mancomunats, una vella reivindicació d'alguns caps de policia que amb l'aprovació de la Llei Orgànica de les Forces i Cossos de Seguretat van veure dissolts els seus cossos supramunicipals. Actualment, l'esborrany de la Llei del Sistema de Policia de Catalunya no preveu aquesta novetat.

La mesura, molt reivindicada per la Comunitat de Madrid, permetrà que petites corporacions locals comptin amb cossos de policia potents. El govern autonòmic d'Aguirre ha vist amb bons ulls el canvi legislatiu, ja que els permetrà un desenvolupament exponencial del pla de les Bescam.

Reforma encoberta

De la mateixa forma que fa quatre anys es colava la reforma que introduïa els cossos d'agents de mobilitat, aquesta vegada s'ha fet mitjançant un bypass legislatiu i introduint la novetat legislativa en una presumpta modificació de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural.

Text de la reforma

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

La presente Ley Orgánica procede del desglose de la disposición adicional segunda del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, cuyo contenido, conforme a los artículos 81 y 104 de la Constitución, tenía carácter orgánico.

En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan incluir en texto distintos los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, tal como se desprende de la jurisprudencia constitucional, la Mesa del Congreso de los Diputados, oída la Junta de Portavoces, acordó el mencionado desglose:

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se añade una nueva Disposición Adicional Quinta, a dicha Ley Orgánica con la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Quinta. Colaboración para la prestación de servicios de policía local.

En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley.

En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos municipios respetará las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page